Time: 29. Mai 2021 / 20.00
Film with English titles / Film mit englischen Titeln

[Das Streaming Angebot der TanzTage ist frei zugänglich. Ihr könnt frei wählen, ob und in welcher Höhe ihr unser Festival mit einer Spende unterstützen möchtet! / The TanzTage streams are freely accessible. You are free to choose whether and how much you would like to support our festival with a donation!]
Empfohlene Spende / Suggested Donation: Supporter: 15€ / Normal: 10€ / Ermäßigt/Reduced: 8.00€
STREAM LINK  / DONATE

EXPOSURE by ja.cob.ra (CZ), 2020

[ENG]
New Aliens Agency’s performance Exposure focused on the community of people as a redefined strategy in contemporary art. Because the agency combines both positions, community vibe and art projects, and a commercial modeling agency. It is no novelty that corporate aesthetics, branding and collaboration artist x fashion brand is relatively well represented in contemporary art.
New Aliens are redefining both, the model’s profession in the fashion industry and the approach to creating a performance art. They rediscovers the power and need to work with pathos and autonomous zones. New Aliens builds the overall visual identity of the work on the simplest forms and human principles, creating powerful experiences between viewers and performers.

At the same time, their community of people can be perceived as a human body made up of a huge number of cells. Each cell – model / instrument – has its own specific code, its extraordinary relationship to reality and its own movements, facial expressions, behavior, expresses its noncomformance to the system and sympathy, as New Aliens must be part of the system to infiltrate and communicate.

[CZ]
Exposure od New Aliens Agency se zaměřila na komunitu lidí jako na redefinovanou strategii v současném umění. Protože agentura kombinuje obě pozice, komunitu lidí a umělecké projekty a komerční modelingovou agenturu. Není novinkou, že korporátní estetika, branding a spolupráce umělec x fashion brand je v současném umění relativně dobře zastoupena.
New Aliens redefinují jak profesi modela*modelky v módním průmyslu, tak přístup k vytváření performance. Znovu objevují sílu a potřebu pracovat s patosem a autonomními zónami. 
New Aliens staví celkovou vizuální identitu díla na nejjednodušších formách a lidských principech a vytváří tak silné zážitky mezi diváctvem a performery*performerkami.
Současně lze jejich komunitu vnímat jako lidské tělo složené z velkého počtu buněk. Každá buňka – model*ka / nástroj – má svůj vlastní specifický kód, svůj mimořádný vztah k realitě a své vlastní pohyby, mimiku, chování, vyjadřuje svou nekomformitu se systémem a zároveň i sympatie, protože New Aliens musí být součástí systému, aby se infiltrovali*y a komunikovali*y.

ja.cob.ra is a visual artist based between Prague and Paris. Director of the New Aliens Agency among other things. Jakub has long and intensively devoted himself to the body as the central phenomenon of his work. He has also long documented the queer community, where he creates mostly portraits of young LGBTQ+ people.